scrum系统功能2019-03-03T12:02:35+08:00

scrumscrum项目管理系统功能介绍

scrum功能_scrum_scrum工具_scrum项目管理-翼发云

scrumscrum产品管理

Scrum产品管理

Scrum产品路线图

Scrum产品燃尽图

Scrum产品需求地图

Scrum用户建模

Scrum文档分类管理

Scrum文档管理

scrum功能_scrum_scrum工具_scrum项目管理-翼发云

scrum需求管理

scrum功能模块管理

scrum用户需求管理

scrum需求地图

scrum需求看板

scrum功能_scrum_scrum工具_scrum项目管理-翼发云

scrum开发管理

scrum发布管理

scrum开发任务管理

scrumBug跟踪

scrum测试申请

scrum测试用例管理

scrum变更管理

scrumbug看板

scrum发布燃尽图

scrum功能_scrum_scrum工具_scrum项目管理-翼发云

scrum看板管理

scrum需求看板

scrum任务看板

scrumBug看板

scrum开发进度管理